Disclaimer


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website, app en op alle aan Reddingsbrigade Egmond gelieerde websites en/of apps. Door de website te bezoeken, de app te gebruiken en/of de op of via de website en/of app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Mocht u op basis van deze gegevens meer informatie willen, raden we u aan om contact ons op te nemen.

Aansprakelijkheid

Reddingsbrigade Egmond heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de website en/of app en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via de website en/of app verspreide informatie is slechts informerend van aard. Reddingsbrigade Egmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via de website en/of app is verkregen. Reddingsbrigade Egmond garandeert niet dat de op de website en/of app te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op de website en/of app kan op ieder door Reddingsbrigade Egmond gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Reddingsbrigade Egmond links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Reddingsbrigade Egmond op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Reddingsbrigade Egmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar derden impliceert niet dat Reddingsbrigade Egmond de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

Reddingsbrigade Egmond bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Reddingsbrigade Egmond worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het hulpverleningsregistratiesysteem van Reddingsbrigade Egmond voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op Reddingsbrigade Egmond gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Reddingsbrigade Egmond. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op Reddingsbrigade Egmond is toegestaan. Reddingsbrigade Egmond is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Wijzigingen

Alle informatie die Egmondse Reddingsbrigade op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Egmondse Reddingsbrigade raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.